سیستم اعلام حریق بیسیم(wireless)

سیستم F&G

سیستم اعلام حریق آدرس پذیر(Addressable)

تجهیزات تست

سیستم اعلام حریق متعارف (conventional)

کنترل پنل